REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BENEVENTO.PL

 

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym benevento.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Katarzyna Fulara NOVABRANDS w Gliwicach (44-100) przy ul. Bł. Czesława 37, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadająca numer NIP 6312484465 oraz numer REGON 241766988.

 

Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

– mailowo:benevento@benevento.pl;

– listownie: ul. Bł. Czesława 37, 44-100 Gliwice.

 

DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia

czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

 

Dni Robocze

oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Klient

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę

 

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami

 

Koszyk

usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia

 

Newsletter

usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

 

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym https://benevento.pl/content/6-polityka-prywatnosci

 

Regulamin

niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

 

Rejestracja

usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego

 

Sklep Internetowy (Sklep)

serwis internetowy dostępny pod adresem https://benevento.pl/, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary

 

Towar

produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

 

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

 

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8 do godz. 17; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

 

 

§ 1          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2.       Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3.       Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4.       Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5.       W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja, Safari 8.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript; Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 6.       Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 

§ 2          KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1.       Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i formularza kontaktowego, Konta Klienta oraz Koszyka.Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane.
 2.       Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3.       W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego formularza „Stwórz Konto” lub poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji tworzenia Konta podczas składania Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji zostaje między Klientem a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 4.       W procesie Rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 5.       Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.

 

§ 3          ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1.       Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 2.       Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka za pomocą przycisku „Dodajdo Koszyka”. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, przez bezpośrednie wpisanie ilości sztuk Towarów.
 3.       Po potwierdzeniu wyboru Towarów przyciskiem „Przejdź do realizacji Zamówienia”, Klient zatwierdza swoje dane osobowe oraz adresowe dostawy w formularzu Zamówienia, a także formę płatności i Regulamin Sklepu. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4.       W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 5.       Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
 6.       Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 7.       Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 8.       Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 14 (czternastu) Dni Roboczy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: (a) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, (b) płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży, (c) płatność elektroniczna – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 9.       Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi.

 

§ 4          CENY I PŁATNOŚĆ

 

 1.       Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.
 2.       Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3.         Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy: 02 1600 1172 1863 8156 4000 0001, numer konta do przelewów zagranicznych: 23 76 1050 1298 1000 0090 3114 7201, numer BIC (SWIFT)  INGBPLPW (b) płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Dotpay.pl, obsługiwany przez firmęDotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 72; (c) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.ar.l. &Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, (d) płatność przy odbiorze przesyłki.
 4.       Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5.       Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury online lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 6.       Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

§ 5          DOSTAWA

 1.       Zamówienia dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Dostawa następuje w sposób wybrany przez Klienta, przy czym wybór ten ograniczony jest do: Paczkomatów firmy inPOST i dostawy kurierskiej firmy DPD.
 2.       Klient ponosi koszty wysyłki zgodnie z cennikiem dostawy wskazanym w formularzu Zamówienia. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.
 3.         Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 4.       Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

      

§ 6            REKLAMACJE

 

 1.       Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2.       Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3.       Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: NOVABRANDS ul. BŁ. Czesława 37 44-100 Gliwice. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Towaru).
 4.       Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 5.       Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: ninja@benevento.pl

 

§ 7            ZWROTY

 1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2.       Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3.       Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 4.       W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5.       Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż do 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7.       Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8.       Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

           

§ 8            NEWSLETTER

 

 1.       Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, który dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
 2.     W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient zamawia za pomocą formularza dostępnego na stronie benevento.pl, podając swój adres poczty elektronicznej (e-mail), usługę Newslettera, a następnie uaktywnia ikonę „Zapisz się”.
 3.       Z chwilą aktywowania przez Klienta linka weryfikacyjnego wysłanego przez Sprzedawcę na adres e‑mail podany przy zapisywaniu się przez Klienta na Newsletter, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4.       Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link dezaktywacyjny, znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 5.       Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 

§ 9              ZMIANA REGULAMINU

 

 1.       Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawców lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2.       Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3.       Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

§ 10          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2.       Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 3.       Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 4.       Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/  Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR lub ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5.       Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6.       Data wejścia w życie Regulaminu: 2021-06-30